Integracja Sensoryczna

Integracja Sensoryczna (ang. Sensory Integration) jest to skomplikowany proces o podłożu
neurofizjologicznym, w którym następuje organizacja dostarczanych do centralnego układu
nerwowego (mózgu) wrażeń sensorycznych (zmysłowych).
• Procesy integracji sensorycznej zachodzą w rdzeniu kręgowym, w pniu mózgu, móżdżku
a następnie w półkulach mózgowych. Natomiast wszystkie skomplikowane wyższe
procesy mózgu (tj. czynności umysłowe jak czytanie, liczenie, mówienie) mogą odbywać
się prawidłowo, jeżeli istnieje dobra organizacja odbioru wrażeń zmysłowych na niższych
szczeblach układu nerwowego tzn. w pniu mózgu i móżdżku.
• Wrażenia płynące z receptorów zmysłów (tzn. dotyku, układu przedsionkowego – zmysłu
odpowiadającego za równowagę i rejestrowanie ruchu ciała, propriocepcji – czucia
głębokiego, węchu, smaku, wzroku, a także słuchu) są tak opracowywane przez układ
nerwowy, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu podczas codziennych,
pozornie prostych czynności takich jak np. czytanie i pisanie, mówienie, wchodzenie po
schodach, jazda na rowerze, zapinanie guzików, itp.
• Jeśli występują zaburzenia w odbiorze i integrowaniu bodźców (wrażeń) zmysłowych, to
będą pojawiać się dysfunkcje w rozwoju poznawczym, motorycznym, a także zachowaniu
dziecka. Innymi słowy dziecko będzie miało problemy np. z prawidłowym opanowaniem
w/w czynności.

Oznaki zaburzeń integracji sensorycznej :
• trudności z koncentracją uwagi
• opóźniony rozwój ruchowy
• trudności z percepcją wzrokową, słuchową oraz koordynacją wzrokowo- ruchową
• podwyższony poziom pobudzenia lub nadmierna bierność
• trudności dydaktyczne: pisanie, czytanie, matematyka
• zaburzone procesy społeczne
• trudności w sferze emocjonalnej
• niskie poczucie własnej wartości